Rate this post
Để có cơ sở khoa học và thực tiễn trong giải quyết các vấn đề môi trường vùng nông thôn theo định hướng của Nhà nước về nông nghiệp – nông dân – nông thôn UBND tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt và giao Sở TN-MT chủ trì, VESDEC làm tư vấn thực hiện Dự án Xây dựng Đề án Bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020. Trong năm 2013, VESDEC đã phối hợp với Chi cục BVMT Vĩnh Long triển khai:
–  Thu thập số liệu, thông tin về môi trường và KT-XH tỉnh Vĩnh Long
–  Khảo sát thực địa tại tất cả các huyện, TX, phân tích bổ sung về chất lượng và ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, thủy sinh, hệ sinh thái cạn, điều tra xã hội học trên địa bàn vùng nông thôn của tỉnh.
–  Tổ chức hội thảo ở các huyện trên địa bàn tỉnh để thu thập ý kiến đóng góp xây dựng đề án.
–  Hoàn thành báo cáo tổng hợp.
–  Hoàn thành xây dựng Đề án bảo vệ môi trường.
–  Tổ chức bảo vệ trước hội đồng nghiệm thu
Dự án đã được cơ bản hoàn thành trong tháng 12.2013.
Xây dựng Đề án bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020” Xây dựng Đề án bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020” Xây dựng Đề án bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020” Xây dựng Đề án bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020”

Một số hình ảnh khảo sát, tham vấn và nghiên cứu Dự án “Xây dựng Đề án bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *