Quá trình hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người tại các đô thị làm phát sinh các chất thải dưới dạng rắn, lỏng và khí. Chất thải dạng lỏng, hay nước thải, sau khi qua các khâu xử lý làm sạch sẽ là nguồn nước cấp quan trọng cho các đô thị.

hệ thống xử lý nước thải thủy sản

Công trình xử lý nước thải thủy sản, Bến Tre

Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, tuy nhiên các hê thống cấp thoát nước tại các đô thị và các vùng lân cận còn đang trong quá trình lạc hậu, không đồng bộ và thiếu các phương tiện cần thiết cho việc xử  lý nước thải. Với nhu cầu khai thác tài nguyên nước ngày càng tăng, có thể thấy